Nitrogen Fertiliser UAN 30

€/30 mt (Thirty metric tonnes)
Month+/-%LastCloseHighLowBidOfferOIVol
Jun 18001390000
Sep 18001400000
Nov 18001400000
Mar 19001450000
Jun 19001350000
Sep 19001500000
Nov 19001520000
Mar 20001630000
Jun 20001450000
Sep 20001410000
Converted from €/30 mt (Thirty metric tonnes) to £
Month+/-%LastCloseHighLowBidOfferOIVol
Jun 180121.7500
Sep 180122.6200
Nov 180122.6200
Mar 19012700
Jun 190118.2400
Sep 190131.3800
Nov 190133.1300
Mar 200142.7700
Jun 20012700
Sep 200123.500


Click on a contract to view chart

Updated: 23 March 2018 13:40 GMT